جدیدترین خدمات اقتصادی

مشورت اقتصادی کسب وکار
نوشتن طرح و کسب وکار
نوشتن طرح توجیه
ی
مدیریت اقتصاد خانواده گی


مشورت اقتصادی کسب و کار

شما میتوانید با مراجعه به این صفحه سئوالات و نکات اقتصادی و مدیریتی کسب  و کار خود را از ما درخواست نمایید،در قیمت مشاوره اول رضایت شما ملاک قرار خواهد رفت

23 اردیبهشت 1395

نوشتن طرح توجیهی

برابرد و آینده نگری دقیق و واقع بینانه برای پیشبرد اهداف کسب و کارشما . شما  میتوانید ازاین طریق درخواست طرح توجیهی خود را بنمایید.

23 اردیبهشت 1395

نوشتن طرح کسب و کار

طرح کسب یا طرح تجاری برنامه ریزی برای موفقیت درهرشغلی میباشد . شما میوانید به با چند کلیک یک طرح کسب و کار دقیق برای خود داشته باشید .

23 اردیبهشت 1395

اقتصاد خانواده

با مدیریت مخارج خود مشکلات اقتصادی خود را به حداقل برسانید. باوروبه درخواست زیر نکات کلیدی مدیریت اقتصادی مخصوص خود را ازما دریافت نمایید .

23 اردیبهشت 1395